Stadgar för Ny rovdjurspolitik


Stadgar för Ny Rovdjurspolitik                                                                  

Stadgar för huvudstyrelsen  antagna                                                                    Årsmötet   2011 03 26

Organisationsnummer 883202- 3306            

Uppdaterad årsmötet 2019 04 26

Uppdaterad årsmöte 2020 04 25

 

                                                                                            

§ 1. Föreningens ändamål 

Ny Rovdjurspolitik är en svensk landsomfattande partipolitiskt obunden organisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näring. Vi verkar för en levande landsbygd där mångfalden bevaras och kulturella verksamheter kan fortleva.

                                              

 § 2. Ny rovdjurspolitiks organisation

Ny rovdjurspolitik har centralt en huvudstyrelse och underställda lokalavdelningar med lokala styrelser.

 

§ 3. Medlemskap

Enskilda medlemmar i Ny rovdjurspolitik är alla personer som har betalt årsavgift och som stöder vår verksamhet. Föreningar kan få kollektivt medlemskap genom att betala en mindre avgift per egen medlem och på så sätt stödja Ny rovdjurspolitik

Medlemskap ska registreras på fast bostadsadress.

Medlemmar med bostadsadress som saknar lokalavdelning registreras till huvudstyrelsen samt är välkomna att närvara på valfri lokalavdelnings årsmöte.

 

§ 4. Medlemsavgift

Medlemsavgiften samt avgift för kollektivt medlemskap för nästkommande år bestäms av årsmötet. Medlemsavgifter inbetalda av nya medlemmar efter 1 oktober gäller även nästkommande verksamhetsår

 

§ 5. Medlems skyldigheter samt uteslutning

Medlem förbinder sig att följa Ny rovdjurspolitiks stadgar, av årsmöte eller av styrelsen i stadgeenlig ordning fattade beslut, samt att vid överträdelse av dessa rätta sig efter de åtgärder som kan åläggas medlem. Ingen kan uteslutas förrän medlem har haft tillfälle att till styrelsen ge en skriftlig förklaring av den inträffade överträdelsen.

 

§ 6. Årsmöte

Årsmötet är Ny rovdjurspolitiks högsta beslutande organ.

 

§ 7. Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång, på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och dagordning samt motioner skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte sändas till lokalavdelningarna, samt till årsmötets valda och kallade ledamöter. Årsmötets samtliga tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga på årsmötesdagen i den lokal där årsmötet avhandlas.

 

§ 8. Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd

2. Val av mötesordförande

3. Anmälan om av styrelsen utsedd mötessekreterare

4.  Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokoll

5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

6. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av inkomsts- och utgiftsstat samt avgifter för följande kalenderår.

9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

11. Val av valberedning en från varje lokalavdelning varav en sammankallande

12. Inkomna motioner och skrivelser.

13. Övriga ärenden

 

§ 9. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall avhållas då Ny rovdjurspolitiks styrelse så beslutar, då revisorerna för angivet ändamål gjort framställan till styrelsen eller då minst hälften av lokalavdelningarna så påkallar. Vid extra årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som föranlett dess inkallande. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före mötet till avdelningarna. Senast en vecka före extra årsmöte skall avdelningarna tillställas en dagordning om vilka ärenden som skall behandlas.

 

§ 10. Motionsrätt

Motionsrätt till ordinarie årsmöte tillkommer såväl lokalavdelningar som enskild medlem som av lokalavdelnings årsmöte antas och vidarebefordras till huvudorganisationens årsmöte för behandling och beslut.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. Medlem som saknar lokalavdelning är välkommen att inkomma med motion till valfri lokalavdelning.

 

§ 11. Ombud

Lokavdelningarna utser ombud bland sina medlemmar till huvudorganisationens årsmöte. 

 

§ 12. Rösträtt

Lokalavdelning har en röst per påbörjat 100-tal medlemmar. Om någon begär att val skall förrättas med slutna sedlar skall så ske. Vid lika röstetal gäller lottning av det aktuella förslaget. Vid personval gäller valberedningens förslag vid lika röstetal.

 

§ 13. Närvaro- och yttranderätt

Ny rovdjurspolitiks styrelseledamöter och revisorer äger rätt att närvara vid årsmötet och har yttranderätt i alla förekommande frågor. Medlem som ej är ombud har rätt till närvaro, yttrande och förslag men ej rösträtt.

 

§ 14. Årsmötesprotokoll

Ärenden som inte förts upp på dagordningen kan om årsmötet så beslutar upptas till behandling, men får ej föranleda beslut. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden, mötessekreteraren och två justeringsmän/kvinnor. Senast tre veckor efter årsmötet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt för föreningens medlemmar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

 

§ 15. Valberedning

Valberedningen skall om möjligt bestå av tre medlemmar som är väl kända i föreningen. Årsmötet utser sammankallande. Valberedningen bör innan den lägger förslag till val inhämta synpunkter från lokalavdelningarna.

Ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen eller revisorer kan ej ingå i valberedning.

 

§ 16. Styrelsen

Ny rovdjurspolitik har sitt säte där föreningens ordförande har sin hemvist.

Styrelsen skall utöver ordförande bestå av minst 4 ledamöter med minst 4 ersättare.

Varje lokalavdelning skall om möjligt ha en ordinarie ledamot och en ersättare

Ledamöter och ersättare väljs varierande på 1 och 2 år.

Ordföranden väljs på 1 år.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs eller på begäran av styrelseledamöter.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens ekonomi och övriga angelägenheter enligt årsmötesbeslut. Styrelsen äger rätt att adjungera annan person till sammanträde i speciella frågor. Personen har rätt att ställa förslag i den aktuella frågan, men har inte rösträtt.

 

§ 17. Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att:

 • Styrelsen får ej för föreningen företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller annan person till nackdel för föreningen eller medlem.
 • Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag skall han ersätta skadan, detsamma gäller när skadan tillfogas en medlem. Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.
 • Ta fram verksamhetsplan att föreläggas på årsmötet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Bereda de ärenden som ska förekomma på årsmötet.
 • Träffa avgöranden i frågor som inte behöver föreläggas årsmötet, Förvalta Ny rovdjurspolitiks tillgångar. 
 • Tillse att avdelningarna får sin del av medlemsavgiften inom ramen för Ny rovdjurspolitiks stadgar och av årsmötet fattade beslut
 • Utfärda instruktioner angående inre organisation och verksamhet.
 • Följa avdelningarnas verksamhet.
 • Hålla fullständig medlemsförteckning, samt fortlöpande hålla avdelningarna uppdaterande.
 • Ge information till medlemmar och avdelningar

§ 18. Sammanträden

Ny rovdjurspolitiks styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden till ordinarie sammanträde. Styrelsen inkallas dessutom då minst hälften av styrelsen så kräver. Styrelsen är beslutmässig då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel majoritet, dock gäller vid lika röstetal som beslut den mening som ordföranden företräder. Till styrelsens sammanträden kallas ersättarna. Ersättarna har förslags- och yttranderätt men har ej rätt att delta i beslut.

 

§ 19. Förslagsrätt till styrelsen

Avdelningar och medlemmar har rätt att inkomma med förslag.

 

§ 20. Firmateckning

Firmateckning för Ny rovdjurspolitik görs av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 21. Arbetsutskott

Styrelsen kan inom sig utse ett AU.

 

§ 22. Arbetsgrupp

Styrelsen kan utse arbetsgrupper och delegera uppgifter till dessa.

 

§ 23. Avdelningar

Årsmötet fastställer avdelningarnas geografiska verksamhetsområde efter samråd med avdelningarna.

 

§ 24. Lokalavdelningarnas ekonomi

Lokalavdelningarna är självständiga ekonomiska enheter och svarar själva för sin ekonomi. Ny rovdjurspolitik skall till lokalavdelningar av inbetalda medlemsavgifter utbetala det belopp som årsmötet beslutar. Utbetalning skall ske två ggr per år baserat på medlemsavgifter betalda fram till den 30/4 samt den 31/12.

Utbetalning skall ske senast 14 dagar efter dessa datum.

 

§ 25. Revisorer

Ny rovdjurspolitiks räkenskaper och styrelsens verksamhet ska granskas av minst två revisorer. Styrelsen skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som dessa finner behövligt bl.a. genom att tillhandahålla ekonomisk redovisning omfattande resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och justerade protokoll från samtliga styrelsemöten. Samtliga handlingar ska lämnas till revisorerna senast 1 mars. Efter det att revisorerna granskat verksamhet och räkenskaper avger de sin revisionsberättelse, som ska föredras på årsmötet. Har revisorerna vid sin granskning funnit någon åtgärd eller försummelse av styrelsen som kan leda till ersättningsskyldighet, skall detta skriftligen meddelas. Revisorerna kan även i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. Under minst en vecka före årsmötet, skall redovisningshandlingarna och verksamhetsberättelsen hållas tillgängliga hos ordföranden. 

Revisorerna skall följa Ny rovdjurspolitiks löpande verksamhet.

Revisorerna äger när de så önskar rätt att ta del av räkenskaper och övriga till förvaltning och verksamhet hörande handlingar.

 

§ 26. Räkenskapsår

Ny rovdjurspolitiks verksamhetsår är kalenderåret.

 

§ 27. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar erfordras att samtliga röstberättigade på ordinarie årsmöte är ense om ändringsbeslutet eller att stadgeändringen antagits av majoriteten vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

 

§ 28. Tvister

Tvist i anledning av dessa stadgar eller mellan parter inom Ny rovdjurspolitik, skall avgöras enligt lagen om skiljenämnd.

 

§ 29. Rovdjurskassan

Medel ur rovdjurskassan kan utbetalas till endast medlemmar i föreningen, som är tamdjursägare och som drabbats av rovdjursangrepp.

Beslut om ekonomiskt stöd fattas av huvudstyrelsen efter inkommen ansökan om medel finns tillgängliga.

Tamdjursägare skall ha försäkring åt sina djur.

 

§ 30.Upplösning av föreningen

Skall föreningen upphöra enligt beslut vid extra eller ordinarie årsmöte skall även beslut fattas hur kvarvarande tillgångar skall användas

För upplösning av föreningen krävs kvalificerad majoritet (2/3av antalet röster)

 

§ 31. Hedersmedlem

Föreningens årsmöte kan efter förslag från enskild medlem eller lokalavdelning utse en som utfört en värdefull insatts eller under lång tid och med förtjänstfullt arbete på ett utomordentligt sätt utfört värdefulla insatser för Ny rovdjurspolitik och dess syften till hedersmedlem

 

§ 32. Hemsidan

Huvudansvaret för hemsidan följer ordförandeskapet (ansvarig utgivare). Varje lokalavdelning utser ansvarig person att sända nyheter och övrig information till hemsidans redaktion.

Även medlemmar kan inkomma med nyheter och övrig information som införes på hemsidan efter godkännande av redaktionen.


Stadgar för lokalavdelningar

Lokalavdelnings namn:

Organisations nummer:

Verksamhetsområde:

Organisation

§ 1. Verksamhetsområde

Lokalavdelningen som är en självständig ekonomisk enhet, ingår i Ny Rovdjurspolitik. Lokalavdelningen förvaltar själv sina tillgångar och svarar själv för sina skulder. För lokalavdelningen gäller Ny rovdjurspolitiks huvudstadgar, i stadgeenlig ordning fattade styrelsebeslut samt följande stadgar.

 

§ 2. Ändamål

Lokalavdelningen har till uppgift att följa huvudorganisationens ändamål och i övrigt

l    Verka för sammanhållning

l    Arbeta för att av Ny rovdjurspolitiks fattade beslut verkställs

l    Bedriva verksamhet och information enligt Ny rovdjurspolitik av årsmöte och huvudstyrelse beslutade arbetsordning.  

 

§ 3. Medlemskap

Medlemskap i Ny rovdjurspolitik och lokalavdelningen är likvärdigt, och medlem kan vara aktiv, passiv eller hedersmedlem.

 

§ 4. Ordinarie årsmöte

Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ.

Lokalavdelnings årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet samt meddelas på Ny rovdjurspolitiks hemsida. 

 

§ 5. Dagordning

Vid ordinarie lokalavdelningsårsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd

2. Val av mötesordförande

3. Anmälan om av styrelsen utsedd mötessekreterare

4. Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

6. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

7. a) Frågan om ansvarsfrihet                             b) Fastställande av inkomst och utgiftsstat

8. Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen

9. Val av två revisorer och två ersättare

10.Val av valberedning varav en sammankallande

11. Val av ombud till huvudorganisationens årsmöte

12. Inkomna motioner

13. Övriga ärenden

 

§ 6. Rösträtt

Varje medlem inom avdelningen har en röst vid lokalavdelningens årsmöte och fullmaktsröstning får ej förekomma. Varje stödjande förening har en röst samt medlemmar som saknar lokalavdelning har rösträtt på valfri lokalavdelnings årsmöte.

 

§ 7. Extra årsmöte

Extra årsmöte inom lokalavdelning avhålls då styrelsen så beslutar eller då revisorerna för angivet ändamål gjort framställan till styrelsen eller en tredjedel av lokalavdelningens medlemmar därom hos styrelsen gjort en framställning. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet och endast frågor som föranlett extra årsmötet och finns på dagordningen får behandlas.

 

§ 8. Motioner

Motioner skall vara styrelsen i lokalavdelningen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet för behandling vid lokalavdelningens årsmöte och eventuell vidarebefordran till huvudorganisationens årsmöte för beslut.

Motionsrätt tillkommer alla som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret. Medlem som saknar lokalavdelning är välkommen att inkomma med motion till valfri lokalavdelning

                                                                                                     

§ 9. Lokalavdelningsstyrelse

Lokalavdelningsstyrelsen har sitt säte på ordförandens hemadress.  Styrelsen består lägst av fem ledamöter och lägst tre ersättare. Ledamöter och ersättare väljs på respektive 1 år alternativt 2 år.

 

§ 10. Konstituering

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare och kassör Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

 

§ 11. Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att:

ŸVerkställa av lokalavdelningens årsmöte fattade beslut.

ŸVerka för att föra Ny rovdjurspolitiks budskap vidare, och värva nya medlemmar. 

ŸFörbereda ärenden som skall förekomma på lokalavdelningens och huvudorganisationens årsmöten.       

ŸFörvalta lokalavdelningens tillgångar avge rapporter, redovisningar och yttranden.

 

§ 12. Revisorer

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer jämte ersättare på ett år för att granska avdelningens verksamhet och räkenskaper.

Revisor får ej vara medlem av styrelsen eller valberedning.

 

§ 13. Revision

Lokalavdelnings räkenskapsår är kalenderår d.v.s. 1/1 - 31/12. Räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna för granskning. Revisionen skall vara genomförd och revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

 

§ 14. Rapportering

Lokalavdelningen skall årligen senast 1 månad efter ordinarie årsmöte till Ny rovdjurspolitiks huvudstyrelse rapportera:

ŸStyrelsens sammansättning.

ŸVerksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

ŸPlanerad verksamhet under kommande år.

ŸAvdelningens ombud till huvudorganisationens årsmöte.

                                                              

§ 15. Sanktioner och uteslutning

Lokalavdelning som anser att medlem har uppträtt illojalt mot Ny rovdjurspolitik skall anmäla det inträffade till Ny rovdjurspolitiks huvudstyrelse vid huvudorganisationens årsmöte fattas beslut om åtgärd efter det att medlem givits möjlighet till skriftlig förklaring 

                                                                                                                      

§ 16. Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas på ordinarie årsmöte för lokalavdelning. Förslaget kräver minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättiga för att föras vidare.

Förslaget skall underställas Ny rovdjurspolitiks huvudorganisations årsmöte och där tas upp för beslut om ändring enl. § 27 i huvudorganisationens stadgar.

 

§ 17. Upplösning

Skall lokalavdelning enligt beslut av ordinarie eller extra årsmöte upphöra med sin verksamhet, beslutar föreningens huvudstyrelse med två tredjedels majoritet om hur upplösta avdelningens tillgångar skall användas. Uppnås ej föreskriven majoritet, avgörs frågan om hur tillgångarna skall användas på ett extra årsmöte med huvudorganisationen.